Pep Montoya

Date: 22/gener/2018 Category:

About the artist

pepmontoya.com

Montoya compone,  es decir: organiza geometrías y objetos en el espacio abstracto, y la composición le lleva a la pintura.

Josep Montoya es claramente pintor, pero un pintor meditado, conceptual, todo y aún, de su evidente sensualismo. Podemos apreciar los colores atrevidos de la su paleta, que incluyen una estima especial per tonos aparentemente frívolos como malvas y verde azules o  turquesas. A lo que el denomina “geometrías torpes”, que podrían estar emparentadas con la lírica de Albert Ràfols-Casamada, pero con una nueva dimensión más expandida y compleja, el color i el espacio se necesitan el uno al otro. Hay una deliberada falta de ajuste, un desencaje sutil del cual, surge el margen que define el espacio y la forma. Hay en el, pues, una poética de la marginalidad de gran elegancia -si no entendemos esta de manera frívola- que fascina por el diálogo entre neutralidad, superficie y profundidad. A pesar del indiscutible refinamiento de esta pintura hay también en ella algo de trágico, una consciencia del fracaso o de la imposibilidad que obvia la facilidad –de lectura- pero dignifica la inteligencia.Àlex MitraniAtenció, rigor i afecte, (fragment) text del catàleg de l’exposició PERMEABILITATS: Joan Furriols, Pep Montoya, Jordi LafonMuseu de l’Art de la Pell. Vic del 14. 10. 2016 al 31. 01. 2017.

Statement

Entenc la exploració artística com a possibilitat de realitzar configuracions que sintetitzen estructures i ordenacions, que parlen d’elles mateixes, però també, de la mateixa creació -en l’àmbit que sigui-, de l’individu i del món.

La geometria en general és  presenta, com a referent paradigmàtic de racionalitat, alhora, tal com la utilitzo -amb inexactitud- probablement sigui reflex de la dificultat de “consecució perfecte” de (a) qualsevol activitat de l’individu, però que, manté en el seu si, la voluntat d’avançar entre les complexitats actuals.

Accions automàtiques, seriacions, repeticions, són exploracions dutes a terme en l’espai, com a suport o com a contenidor, per fer aflorar en ell, les tensions que es produeixen quan “intervé allò percebut” que ha inquietat o ha intuït l’artista.

Crec també, que en l’actual context, qualsevol procés generador, reflecteix complexitats del moment… D’ací, la multiplicitat de manifestacions que es presenten.

Statement

I understand the artistic exploration as the possibility of making configurations that synthesize structures and ordinations, that speak of themselves, but also, of the same creation -in the field that is-, of the individual and the world.

Geometry in general is presented, as a paradigmatic reference of rationality, and at the same time, as I use it -with inaccuracy- it is probably a reflection of the impossibility of “perfect achievement” in any activity of the individual, but which, in its essence, maintains the will to advance among the current complexities.

Automatic actions, serials, repetitions, are explorations carried out on the space, as a support or container, to bring out the tensions that occur when “the perceived intervenes” that has disturbed or intuited the artist.

I also believe that in the current context, any generating process is crossed by the complexities of the moment … Hence, the multiplicity of manifestations that arise.