NUBIA METAVERS NAVAS

NUBIA Lab Metavers NAVAS 2023-2024. Dues setmanes de co-creació en colaboracíó amb Pla Comunitari de Navas, s’organitzarà una convocatoria per escollir 5 participants, prioritzan gent jove (18-30 anya) dones o col.lectiu LGTBI+, no sent excloent l’edat si es tobren persones motivades d’altres grups d’edat. Les dues setmanes de co-creació son presencials, als matins, de 11 a 14h els dies laborables, i es coordina amb el col.lectiu Be Another Lab. Tot el grup de 5 persones treballen al mateix projecte, fomentant la negociació i la col.laboració. El resultat creatiu, un metavers liminal entre allo real/analogic i allo virtual/ digital sera mostrat als veins en una jornada de portes obertes feta en collaboració amb les associacions veinals de Navas.

Objectius de NUBIA Lab Metavers NAVAS: 

1) Crear un Metavers de forma col.laborativa i que tingui un arrel/ connexió amb el barri de Navas.  

2) NUBIA Lab afavoriex un entorn segur, perquè els equips de ciutadans puguin crear el seu primer projecte Metavers ( Web 3, liminal: físic + digital) i pensar a la generació de beneficis per la seva comercialització mitjançant NFTs de les obres físiques, objectes digitals i experiències immersives. 

3) Oferir formació incial i motivadora a través de tallers presencials: ideació i creació de metaversos, tecnologies immersives de realitat expandida (VR, AR, projecció 360), so 3D, entorns multisensorials (tacte, olfacte, etc) , projectes multi-plataforma, creació de NFTs per la monetizació i protecció de la propietat intel.lectual, etc. 

4) Generar comunitats creatives i de creixement mutu, que substitueixen les tradicionals xarxes socials.

5) Promoure projectes Metavers que siguin inclusius, sostenibles i participatius. És fonamental crear esperança i optimisme en un entorn internacional tan canviant i fer arrivar a la ciutadania els potencials positius de les noves realitats expandides que oferirà el Metavers.

6) Fomentar la curiositat a les noves tecnologíes i la nova economía blockchain com formes de trobar feines de futur.

7) Crear una identitat comunitaria digital fent que el Metavers NAVAS sigui un nou punt de referencia i trobada de la ciutadania del barri. Obrint després de l’exposició un procés participatiu i auto-motivat.  

 

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture, te una gran experiencia el l’organització de residencies i processos creatius amb col.lectius artistics/ creatius pero també de ciutadans i col.lectius en risc d’inclusió. També participa com soci a dos projectes ERASMUS + que promouen l’inclusió de col.lectius migrants en processos creatius ( PAL Konnect) y la promoció de dones en els estudis tècnics fent servir el pensament artistic (WeSTEAM).

 

IMMENSIVA, plataforma Art, Ciència, Tecnología i Societat, fa servir fa quatre anys metodologíes inter-disciplinars, de mentoria i creació d’equips creatius i col.laboratius.

 

Seguint aquest amplia experiencia, NUBIA Lab Metavers NUBIA, farà servir la metodología seguent:

1) Treball en xarxa. Som una institució més al barri de Navas i per assolir objectius d’impacte som conscients que he de treballar amb associació amb altres entitats implementades la barri, per aixó farem costat amb Pla Comunitari Navas, Be Another Lab a nivell organitzatiu i les associacions veinals de Navas per implementar l’impacte de l’acció i el centre cívic de Navas per la difusió.

2) Convocatoria Oberta per seleccionar el 5 participants, fent esment del caracter públic i inclussió de la convocatoria, afavorim la selecció joves (10-30 anys) de dones/ col.lectiu LGTBI +, pero sense descartar canditats d’altres edats o gèneres i que trobem estiguin fortament motivats.

 

Els tallers son impartits per experts i professionals la major part lligats a les escoles i universitats catalanes:

-Taller de ideació i creació de Metaversos. 

– Taller de Tecnologies de realitat expandida. Be Another Lab.

– Entorns Multisensorials.

– Tenologia Blockchain

– Projectes multiplataforma.

 

 Amb ajuda dels mentors de NUBIA Lab, els 5 participants crearàn un metavers liminal, entre all`fisic i digital, que serà instal.lat a la sala d’exposicions d’ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture i que serà mostrat al dia/dies de portes obertes als veins. Els participants tenen accés al tot el material tecnològic d’Espronceda: ordinadors personals gamer, ulleres de realitat virtual, projectors, sensors de moviment/ camara, etc.

 

Els Metaversos proposats pels creadors tenen les seves pròpies regles, utilitzen la gamificació, la immersió i la interacció per convidar a altres ciutadans a ser part d’ell i descobrir nous espais de col.laboració e interacció.

 

 Mesura de l’impacte. Desprès del dia de portes obertes es tindrá una reunió amb els participants per tenir el seu “feedback” de l’experiencies, la seva motivació per continuar explorant i les millores proposades per l’edició del any seguent. També es demanarà al public assitent el seu email per a fer arribar una enquesta curta de satisfacció i sugerencies creatives i de millora.

 

NUBIA es converteix en una de les primeres plataformes catalanes on tant continguts artístics com culturals inicien una exploració segura de les grans possibilitats del Metavers, la web tridimensional, i de les noves audiències que busquen interactuar i experimentar, establir comunitats co-creatives i donar pas nova generació de productes digitals que substituiran els tradicionals mitjans d’entreteniment i socialització.

 https://nubia.world/

NUBIA METAVERS NAVAS (google.com)

Sobre nosaltres – NubiaLabs